Grenser for fellesskap: Mangfold og uenigheter i lys av 22. juli

Book chapter

Ezzati, Rojan Tordhol (2018) Grenser for fellesskap: Mangfold og uenigheter i lys av 22. juli, in Norge etter 22. juli: Forhandlinger om verdier, identiteter og et motstandsdyktig samfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (47–65).

Read the chapter here (Open Access)
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙