Alder, botid og livsfase: Integrering i et tidsperspektiv

Policy brief

Erdal, Marta Bivand & Rojan Tordhol Ezzati (2015) Alder, botid og livsfase: Integrering i et tidsperspektiv [Norwegian version], PRIO Policy Brief, 1. Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO).

Politikere, media og forskere tar ofte utgangspunkt i opprinnelsesland eller etnisitet når de diskuterer integrering og tilhørighet. I dette dokumentet diskuterer vi integreringsprosesser fra et tidsperspektiv. Med fokus på alder ved innvandring, botid i Norge og hvor i livssyklusen individet befinner seg, finner vi mange likhetstrekk i våre informanters tanker om integrering og tilhørighet, uansett opprinnelsesland.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙